Mai Thị Thu Huyền

Là Giảng viên các khóa học Quản trị cảm xúc, đã đào tạo hơn 3000 người cho các tập đoàn về quản trị cảm xúc trong doanh nghiệp. Cô được cấp chứng nhận Master Coach NLP do tổ chức Life University cấp và được tổ chức ABNLP Hoa Kỳ công nhận.

 
Leave a reply